منطق فازی چیست؟کمی آشنا شویم!

مارس 7, 2008 at 9:58 ب.ظ. 9 دیدگاه

اگر از ما پرسيده شود منطق فازي چيست شايد ساده ترين پاسخ بر اساس شنيده ها اين باشد که Fuzzy Logic يا Fuzzy Theory يک نوع منطق است که روش هاي نتيجه گيري در مغز بشر را جايگزين مي کند.مفهوم منطق فازي توسط دکتر لطفي زاده ، پروفسور دانشگاه کاليفورنيا در برکلي، ارائه گرديد و نه تنهابه عنوان متدولوژي کنترل ارائه شد بلکه راهي براي پردازش داده ها، بر مبناي مجاز کردن عضويت گروهي کوچک به جاي عضويت گروهي دسته اي ارائه کرد.به جهت نارسا ونا بسنده بودن قابليت کامپيوتر هاي ابتدايي تا دهه 70 اين تئوري در سيستم هاي کنترلي به کار برده نشد.

پروفسور لطفي زاده اينطور استدلال کرد که بشر به وروديهاي اطلاعاتي دقيق نيازي ندارد بلکه قادر است تا کنترل تطبيقي را به صورت بالايي  انجام دهد.پس اگر ماکنترل کننده هاي فيدبک را در سيستم ها طوري طراحي کنيم که بتواند داده هاي مبهم را دريافت کند، اين داده ها ميتوانند به طور ساده تر و موثرتري در اجرا به کار برده شوند.

باين  تعاريف منطق فازي داراي اين قدرت است که در تنظيم سيستم ها از ميکرو کنترلهاي ساده وکوچک و جاسازي شده گرفته تا PC هاي چند کاناله شبکه شده بزرگ ياسيستم هاي کنترلي به کار برده شود.اين منطق داراي قدرت اجرايي در سخت افزار ،نرم افزار يا ترکيبي از هر دوي اينهاست.در واقع   منطق فازي راه ساده اي را براي رسيدن به يک نتيجه قطعي و معين بر پايه اطلاعات ورودي ناقص ، خطا دار، مبهم ودوپهلو فراهم ميکند.منطق فازي يک قانون ساده بر مبناي

  » IF  x  And  y THEN  z »

 را بيان ميکند.

  به عنوان مثال به جاي برخورد با اصطلاحاتي نظير «SP=500F» ،»210<TEMP<220″ ،»T<1000F» ، اصطلاحاتي نظير

«IF (process is too cool) AND (process is getting colder) THEN

(Add heat to the process) «

Or 

«IF (process is too hot) AND (process is heating rapidly) THEN

(Cool the process quickly)»

به کار برده شود.

درست مثل کاري که در هنگام دوش گرفتن انجام مي دهيم: در صورتي که آب خيلي سرد يا خيلي گرم باشد  بدون اينکه از درجه دقيق آب اطلاعي داشته باشيم تنها بر اساس پردازش انجام شده در مغز به کمک دريافت دماي هوا  از طريق حسگرهاي پوست با کمي سختي کشيدن آب را به سرعت به دماي دلخواه در مي آوريم يا آنکه ميتوانيم در يک اتاق به اشياءگوناگوني نگاه کنيم وتصميم بگيريم کداميک بيشتر شبيه صندلي است ويا به مردم نگاه کنيم و بگوييم کداميک شبيهJohn Wayne ويا کداميک بيشتر شبيه گاندي است.منطق فازي قادر به تقليد اينگونه رفتارها  اما با سرعت بسيار بالايي است.از طرفي بايد به اين نکته هم توجه کنيم که تمامي سيستم هاي طبقه بندي ساخته ذهن انسان هستند و برچسب درست تا زماني به يک سيستم طبقه بندي نسبت داده ميشود که سيستم کنترلي ديگر آن را رد نکند مثلا در تئوري نسبيت ديگر درست نيست بگوييم زمين دور خورشيد ميگردد پس خورشيد هم دور زمين مي گردد! يا به عنوان مثال ديگر، کشف موجودي عجيب در استراليا  که پلاتي پوس ناميده مي شودو بر خلاف پستانداران ديگر همانند خزندگان تخم ميگذارد و جوجه هاي جوان را شير مي دهد!  با اين تعاريف مي توان گفت که منطق فازي يک تکنولوژي کنترلي بسيار قدرتمند است که به جاي ساختن يک حصار در اطراف يک طبقه بندي سعي دارد آن را به گونه اي توصيف کند که به ايده نزديک تر است.

متغير هاي زبان شناختي :

 در زندگي روزمره ،کلماتي را به کار مي بريم که اغلب براي توصيف متغيير ها استفاده مي شوند. به عنوان مثال هنگاميکه مي گوييم » امروز سرد است »  يا  «دماي هوا امروز پايين است »  از واژه » پايين » براي توصيف » دماي هواي امروز »  استفاده کرده ايم به اين معني که متغير دماي هواي امروز واژه «پايين» را به عنوان مقدار خود پذيرفته است.واضح است که متغير » دماي هواي امروز » ميتواند مقاديري نظير?3،?10-،?8-،?24و… را اختيار کند.هنگاميکه يک متغير ، اعداد را به عنوان مقدار بپذيرد ما يک چهارچوب رياضي مشخص براي فرموله کردن آن داريم اما هنگاميکه متغير واژه ها را به عنوان مقدار ميگيرد در آن صورت چهارچوب مشخص براي فرموله کردن آن درتئوري  رياضيات کلاسيک نداريم. در واقع در سيستم هاي عملي اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه مي گيرند : يکي از منابع افراد خبره که دانش و آگاهيشان را دردر مورد سيستم با زبان طبيعي  تعريف ميکنند و منبع  ديگر اندازه گيري ها و مدل هاي رياضي هستند  که   از قواعد  فيزيکي  مشتق شده اند  .بنابر اين يک مساله  مهم  ترکيب اين دو نوع اطلاعات در طراحي سيستم هاست. براي  انجام اين ترکيب  سوال  کليدي  اين است  که چگونه  مي توانيم  دانش بشري را به يک فرمول رياضي تبديل کنيم ؟

براي اينکه چنين چهارچوبي به دست آوريم مفهوم متغير هاي زباني تعريف شده است. در صحبت هاي عاميانه  اگر يک متغير بتواند واژه هايي از زبان طبيعي را به عنوان   مقدار بپذيرد يک متغير زبان شناختي ناميده ميشود. براي فرموله کردن واژه ها  در گزاره هاي رياضي از مجموعه هاي فازي براي مشخص کردن واژه ها استفاده ميکنيم و تعريف ميکنيم: » اگر يک متغير بتواند  واژه هايي از زبان طبيعي را به عنوان مقدار خود بپذيرد  آنگاه متغير زبان شناختي ناميده ميشود که واژه ها بوسيله مجموعه هاي فازي در محدوده اي که  متغير ها تعريف شده اند مشخص مي گردد . » پروفسور لطفي زاده در سال 1973 مفهوم زبان شناختي يا متغير هاي فازي را ارائه داد .در واقع يکي از ويژگي هاي منطق فازي در استفاده از ساختار  قانون پايه  منطق   فازي است که در طي آن مسائل کنترلي به يک سري قوانين  IF x And Y THEN z تبديل ميشوند که پاسخ گوي خروجي مطلوب سيستم براي شرايط ورودي داده شده به سيستم مي باشد. اين قوانين ساده و آشکار براي توصيف پاسخ دهي مطلوب سيستم با اصطلاحاتي از متغيير هاي زبان شناختي به جاي فرمول هاي رياضي  استفاده مي شوند.

نکته جالب اينجاست که اگرچه سيستم هاي فازي پديده هاي غير قطعي و نامشخص را توصيف مي کند با اين حال تئوري فازي يک تئوري دقيق مي باشد. 

 اجزاي ابتدايي و اصول اوليه  تئوري مجموعه فازي :

 در قسمتFuzzier يا مبدل فازي ، متغيير هاي با مقادير حقيقي به يک مجموعه فازي تبديل شده از طريق ماشين رابط فازي و قوانين پايه نتايج به قسمت غير فازي ساز يا Defuzzier  منتقل شده که يک مجموعه فازي را به يک متغير با مقدار حقيقي تبديل مي کند.به بيان ديگر اطلاعات ورودي  اغلب مقاديري پيچيده اند واين اعدادبه مجموعه هاي فازي تبديل مي گردند.مدل ها بر اساس منطق فازي شامل قوانين  اگر ،آنگاه تفسير مي گردند. حقيقت آن است که بعد از عبارت اگريک منطق مقدم بيان مي گردد و بر اساس آن ما حقيقت ديگر را مورد بررسي قرار مي دهيم که بعد ا زآنگاه مي ايدو در آن نتيجه کار توضيح داده مي شود.در واقع منطق فازي  تجربه و دانش انساني را به صورت ترکيبي از اعداد در مقابل وي قرار مي دهد و او را قادر مي سازد تا تصميمي بر اساس رياضيات و منطق بگيرد.

 نتيجه:

 در پاسخ به چيستي منطق فازي  يا منطق نادقيق شايد ساده ترين پاسخ بر اساس شنيده ها اين باشد که Fuzzy Logic يا Fuzzy Theory يک نوع منطق  برنامه نويسي است که روش هاي نتيجه گيري در مغز بشر را جايگزين مي کند.منطق فازي در واقع با استفاده از مجموعه اي از معلومات نادقيق که با الفظ و جملات زباني تعريف شده اندبه دنبال  استخراج نتايج دقيق است .

منطق فازي تکنولوژي جديدي است که شيوه هاي مرسوم براي طراحي ومدل سازي يک سيستم را که نيازمند رياضيات پيشرفته  و نسبتا پيچيد ه است  با استفاده از مقادير و شرايط زباني و يا به  عبارتي دانش فرد خبره ،  و با هدف ساده سازي وکارامد تر شدن طراحي سيستم جايگزين و يا تا حدود زيادي تکميل مي نمايد.

عليرغم اينکه منطق فازي بر پايه رياضيات پيشرفته و پيچيده قرار دارد يادگيري آن بسيار آسان است.از نظر تئو ري هر سيستمي که توسط منطق فازي طراحي شده باشد  توسط  ساير تکنيک هاي پياده سازي مرسوم نيز قابل پياده سازي است اما ممکن است اين شيوه ها نسبت به منطق فازي پيچيده ومشکل تر باشند

منبع:این مقاله رو روی کامپیوتر قدیمی داشتم و ذخیره نکرده بدوم از کجا برداشتم امیدوارم صاحب مقاله من رو ببخشه ولی به خواست خیلی از دوستان این مقاله رو گذاشتم!

Advertisements

Entry filed under: فناوری اطلاعات, اخبارIT.

ایجاد اولین ‌مرکز ملی ابررایانه در ایران/ ساخت ابررایانه به‌روش کلاستر مایکروسافت با Silver Light چشم ها را خیره می کند!

9 دیدگاه Add your own

 • 1. نادر خرمی راد  |  ژوئن 29, 2008 در 4:28 ب.ظ.

  یه چیزی که به نظرم اومد و خواستم که بگم، اینه که نمی‌شه به منطق فازی منطق نادقیق گفت. منطق اصولا دقیقه و این گریزناپذیره. ممکن این سیستم منطقی دقیق تو یه مجموعه که می‌خواد با داده نادقیق سر و کار داشته باشه به نظر راحت بیاد، که اون مسئله دیگه‌ایه و به خود منطق بر نمی‌گرده.

  پاسخ
 • 2. ?M  |  سپتامبر 23, 2008 در 8:01 ب.ظ.

  http://fazi.blogfa.com/post-3.aspx

  پاسخ
 • 3. hamid reza  |  مارس 2, 2009 در 10:09 ق.ظ.

  hi your information is very usefuul to me . thankd a lot.

  پاسخ
 • 4. siamak  |  مارس 5, 2009 در 7:17 ق.ظ.

  this masseg: very good

  پاسخ
 • 5. mahdi  |  نوامبر 1, 2009 در 12:16 ب.ظ.

  halesho bebar

  پاسخ
 • 6. ASHKAN  |  ژوئن 7, 2010 در 2:08 ب.ظ.

  SALAM MAN NIYAZ BE KOMAK DARAM DAR ZAMINEYE MANTGHE FAZI AGE MITOOONI KOMAKAM KONI EMAIL BEDE LOTFAN BYE

  پاسخ
 • 7. صابر  |  اوت 17, 2010 در 4:02 ب.ظ.

  فکر کنم از این سایت برداشته باشین:
  http://www.vojoudi.com/uncertainty/fuzzy_logic/farokhian.htm

  پاسخ
  • 8. ALI  |  فوریه 7, 2011 در 8:34 ب.ظ.

   shayad una az in sait bardashte bashan az dide FUZZY ke injurie, age zamin be dore khorshid micharkhe , khorshidam be dore zamin micharkhe
   😉

   پاسخ
 • […] A7%D8%B2%DB%8C&SSOReturnPage=Check&Rand=0 https://itnevesht.wordpress.com/2008/03/07/fuzzy Kasabov, N. K., Foundations of Neural Networks, Fuzz…ISBN 0-262-11212-4 Mendel, J. M., Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems: Introduction and New […]

  پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تبلیغات ویژه

مطالب اخیر

پستهای پر بازدید دیروز پیروزا

فایر فاکس فراموش نشود

RSS من الان این کارو انجام دادم

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آمار بازدید

 • 79,926 بازدید

well known


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: